skip to Main Content

TCVN là gì?

TCVN là ký hiệu tiền tố cho các tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam. Có 5 loại tiêu chuẩn:

1. Tiêu chuẩn cơ bản quy định những đặc tính, yêu cầu áp dụng chung cho một phạm vi rộng hoặc chứa đựng các quy định chung cho một lĩnh vực cụ thể.

2. Tiêu chuẩn thuật ngữ quy định tên gọi, định nghĩa đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

3. Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

4. Tiêu chuẩn phương pháp thử quy định phương pháp lấy mẫu, phương pháp đo, phương pháp xác định, phương pháp phân tích, phương pháp kiểm tra, phương pháp khảo nghiệm, phương pháp giám định các mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

5. Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản quy định các yêu cầu về ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm, hàng hoá.

Soạn thảo ban hành TCVN

Các TCVN này do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và đề nghị thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và công bố tiêu chuẩn quốc gia (theo Điều 11 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật)

Sản phẩm muốn lưu thông trên thị trường phải công bố tiêu chuẩn áp dụng

“Công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa” (Điểm b, khoản 1, điều 28 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa)

Như vậy, các sản phẩm hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường bắt buột phải công bố tiêu chuẩn áp dụng. Tiêu chuẩn áp dụng có thể là tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GB, …), tiêu chuẩn khu vực (EU,…) , tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, …), hoặc tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự ban hành theo quy định tại Thông tư 21/2007/TT-BKHCN.

Đối với các sản phẩm hàng hóa đã có tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GB, …), tiêu chuẩn khu vực (EU,…) , tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, …) thì ưu tiên công bố hợp chuẩn (công bố phù hợp tiêu chuẩn).

Việc công bố áp dụng TCVN hay còn gọi là công bố hợp chuẩn, theo định nghĩa của Khoản 8, điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Khoản 1, điều 3 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN: “Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng”

Dowload TCVN
Back To Top