skip to Main Content

GB là gì?

GB (Guóbiāo) là tiêu chuẩn Quốc gia của Trung Quốc. Có 3 loại tiêu chuẩn quốc gia là: GB (Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc áp dụng), GB/T (Tiêu chuẩn quốc gia tự nguyện áp dụng (không bắt buộc), GB/Z (Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật quốc gia)

Tiêu chuẩn chuyên ngành (Professional Standards)

Tiêu chuẩn chuyên ngành thường được coi là tiêu chuẩn ngành công nghiệp, được xây dựng và ứng dụng khi không có tiêu chuẩn quốc gia GB, nhưng là các yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho một ngành công nghiệp tại Trung quốc. Các tiêu chuẩn chuyên ngành được xây dựng theo mã ngành công nghiệp.

Bảng dưới đây là Mã ngành theo tiêu chuẩn bắt buộc. Mã ngành tiêu chuẩn tự nguyện sẽ có thêm “/T” bổ sung vào mã tiêu chuẩn bắt buộc. (Ví dụ mã tiêu chuẩn tự nguyện của dệt may FZ/T

Code Content
BB Packaging
CB Ship
CH Surveying
CJ Urban construction
CY Press and publication
DA Archives
DB Earthquake
DL Power
DZ Geology mineral
EJ Nuclear industry
FZ Textiles
GA Public security
GY Radio, film & TV
HB Aviation
HG Chemical Industry
HJ Environmental Protection
HS Customs
HY Ocean
JB Machinery
JC Building materials
JG Construction industry
JR Finance
JT Communication
JY Education
LB Tourism
LD Labor and labor safety
LY Forestry
MH Civil aviation
MT Coal
Code Content
MZ Civil affairs
NY Agriculture
QB Light industry
QC Automobiles
QJ Space
QX Meteorology
SB Commerce
SC Water product
SH Petrol chemical industry
SJ Electronics
SL Water resources
SN Commodity inspection
SY Petroleum gas
SY(>10000) Oceanic petroleum gas
TB Railways transportation
TD Land administration
TY Sport
WB Goods
WH Culture
WJ Civil products from arms industry
WM Foreign trade
WS Hygiene
XB Rare earth
YB Ferrous metallurgy
YC Tobacco
YD Telecommunication
YS Non-ferrous metallurgy
YY Medicine
YZ Posts

Tiêu chuẩn địa phương (Local Standards)

Tiêu chuẩn địa phương là tiêu chuẩn theo khu vực địa lý, được xây dựng khi không có tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn ngành, nhưng có yêu cầu không thể thiếu cho sự an toàn và vệ sinh của sản phẩm công nghiệp tại địa phương. Các tiêu chuẩn này đưa ra dưới 02 dạng: bắt buộc “DB + *” (mandatory) hoặc tự nguyện “DB + */T” (voluntary).

Mã cho tiêu chuẩn địa phương được đưa ra dưới đây:

Dấu (*) là mã địa phương được xác định bởi ISO 3166-2:CN và GB 2260/T.

Ví dụ tiêu chuẩn tự nguyện tại tỉnh Tứ Xuyên là be DB + 51/T.

Code Nội dung
DB + * Tiêu chuẩn địa phương bắt buộc (Mandatory local standards)
DB + */T Tiêu chuẩn địa phương tự nguyện (Voluntary local standards)

 Tiêu chuẩn doanh nghiệp (Enterprise Standards)

Tiêu chuẩn doanh nghiệp được xây dựng và/hoặc được sử dụng bởi doanh nghiệp tại Trung quốc trong trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn chuyên ngành, tiêu chuẩn địa phương. Tuy nhiên, các công ty làm ăn tại Trung quốc được khuyến khích áp dụng hoặc sử dụng các tiêu chuẩn chuyên ngành và tiêu chuẩn địa phương có sẵn.

Dấu ”*” ký hiệu cho mã doanh nghiệp cụ thể

Code Nội dung
Q + * Tiêu chuẩn doanh nghiệp (Enterprise standards)

Dowload tiêu chuẩn GB
Back To Top