skip to Main Content

EN là gì?

Tiêu chuẩn châu Âu (EN) là các tài liệu đã được phê chuẩn bởi một trong ba Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (ESOs), CEN, CENELEC hoặc ETSI _ được công nhận là có thẩm quyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá tự nguyện theo quy định của EU 1025/2012.

Mặc dù ba tổ chức này làm việc với các lĩnh vực hoạt động khác nhau, CEN, CENELEC và ETSI hợp tác trong một số lĩnh vực quan tâm chung, chẳng hạn như ngành máy móc hoặc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Họ cũng chia sẻ các chính sách chung về các vấn đề khi có sự thoả thuận chung.
EN (European Standard) – Tiêu chuẩn Châu Âu, đưa ra các tiêu chuẩn thống nhất ở cấp khu vực, hoặc thu hồi bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia của 34 nước thành viên nào trái với nhau.

Dowload tiêu chuẩn EN
Back To Top